INFOLINKA 604 382 500

Zprávy RP

Ochrana osobních údajů - GDPR

1) Osobní údaje projektu Rodinný pas zpracovává Pardubický kraj.

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
 Jméno a příjmení: Mgr. David Venzara, MPA
 Adresa pro doručování: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
 Elektronická adresa: poverenec@pardubickykraj.cz
 Telefon: 466 026 117, 601 169 693

3) Zpracování osobních údajů probíhá na základě svobodného a strukturovaného souhlasu s jejich zpracováním. V rámci souhlasu jsou subjektu údajů poskytnuty veškeré informace, které souvisí s jejich nakládáním.

4) Při zpracování osobních údajů u kraje nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

5) Poskytnuté údaje jsou zavedeny do databáze projektu. K těmto údajům má přístup Česká rada dětí a mládeže, která pro Pardubický kraj projekt realizuje. S tímto subjektem je uzavřena smlouva, která mimo jiné řeší i povinnosti při zpracování poskytnutých osobních údajů. Do databáze mají přístup i další subjekty, které se účastní tohoto projektu. Konkrétně se jedná o: Vertigo cz., s.r.o., Sun Drive s.r.o. a R36.cz, s.r.o..

5) Osobní údaje jsou u kraje zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je definována v souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, pokud neexistuje zákonný důvod k jejich ponechání.

6) Při zpracování Vašich osobních údajů, máte právo:
a. požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
b. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u kraje jsou nepřesné),
d. požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
f. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste kraji poskytl/a,
g. podat stížnost u dozorového orgánu.

7) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

8) Váš souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

9) Svá práva vůči kraji uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

10) V rámci projektu Rodinný pas jsou spravovány následující osobní údaje:
 označení rodiny,
 ulice a číslo popisné, město, PSČ a kraj, kde rodina bydlí,
 kontaktní email rodiny,
 jméno a příjmení rodiče – kontaktní osoby,
 rok narození dítěte či dětí.

Zobrazeno: 1-1 z celkem 1 
první | předchozí | následující | poslední

Poskytovatelé slevNejčastější dotazy

Koordinátor Rodinných pasů

v Pardubickém kraji

Logo České rady dětí a mládeže

 

Kalendář akcí

Novinky z Facebooku